INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Tělocvičná jednota Sokol Spořilov (dále jen „Správce“)

je u svých členů povinna na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat jejich

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu,
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Na základě §3a odst. 6 ZOPS jsou osobní údaje dle bodu 1 až 4 zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy člen přestane být Správcem evidován.

Správce předává osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • příslušné Sokolské župě
 • Ústředí České obce sokolské se sídlem Újezd 450, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „ČOS“)
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny ČOS na základě Stanov ČOS a vnitřních směrnic ČOS a s tím souvisejícími činnostmi
 • identifikace na soutěžích
 • žádosti o dotace na základě § 6 b) ZOPS.

Dále Správce vyžaduje

 1. telefonní číslo
 2. e-mail
 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Členové Tělocvičné jednoty Sokol Spořilov podpisem přihlášky stvrzují souhlas s výše uvedeným.

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Spořilov mají právo:

 • mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.